Kalkulátor
Ft
A legjobban kidolgozott naprakész hitelkalkulátor, mely használatával ezreket, akár tízezreket is spórolhat. A feltűntetett törlesztőrészletek az adott hitelfajtában nyújtott legkedvezőbb hitel kiválasztásával kerültek kiszámolásra. A tájékoztatás nem teljes körű. A kalkulátorban megadott értékek nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek (Ptk. 211. §).

Jogi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Az Ledexter Bt. regisztráció megkezdése elÅ‘tt köteles elolvasni és elfogadni az adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: "AT"), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövÅ‘beli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "SzerzÅ‘dés"). Az AT közzétételre került a társaság honlapján és megtekinthetÅ‘ a társaság székhelyén.

A Felhasználó a regisztrálással elfogadja a AT-t. A Ledexter Bt. (a továbbiakban Ledexter) a AT jelentÅ‘sebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. Az Ledexter saját belátása szerint, tetszÅ‘leges idÅ‘pontban módosíthatja az Adatkezelési Tájékoztatóját (AT-t), a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelezÅ‘ érvényűként elfogadni. A hitelkalkulator.co.hu szolgáltatásának használata a SzerzÅ‘dés módosításának elfogadását jelenti.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
Az Ledexter elkötelezett a szolgáltatások minÅ‘ségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredÅ‘ esetleges károkért felelÅ‘sséget nem vállal.

Az Ledexter elkötelezett a felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá az Ledexter, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Ledexter az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelÅ‘vel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelmérÅ‘l és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

Személyes adatok kezelése és felhasználása

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzÅ‘k.

Az Avtv. 3. §. szerint
(1) „Személyes adat akkor kezelhetÅ‘, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli”.

Személyes adat csak megfelelÅ‘ tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhetÅ‘.
Csak olyan személyes adat kezelhetÅ‘, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges idÅ‘szerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Avtv. 2. §-ának 16.pontja szerint „adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezÅ‘ szervezet, aki vagy amely az adatkezelÅ‘ megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történÅ‘ megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi”.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözÅ‘ adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adattovábbítás módja, azokban az esetekben, ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulását kéri erre, online kapcsolat, heti gyakorisággal.

A Felhasználó az adatszolgáltatás elÅ‘l elállhat, arra nem kötelezhetÅ‘.
Az Ledexter az egyéb adatokat különbözÅ‘ látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

Mint felhasználó hozzájárulok visszavonásig, a regisztrációban megadott adataim, nevem, lakcímem és e-mail címem és egyéb adatok tárolásához, ami elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, és a kapcsolatfelvételhez.

Mint felhasználó, regisztráló ügyfél, tudomásul veszem és hozzájárulásomat adom személyes- és hitelkereséshez szükséges adataim továbbításához, és adataim megjelenéséhez a Pont24 Group Kft és a HC Központ Kft. munkatársai és alvállalkozói részére. Tudomásul veszem, hogy adataim megjelenése és kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelÅ‘en történik.Az adatkezelés idÅ‘tartama a visszavonásig történik, visszavonást az infoledexter.hu címen adhatja le.

Mint felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok az Ledexter és a Pont24 Group Kft részére, hogy e-mail címemre, rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön.
HírlevelekrÅ‘l történÅ‘ leiratkozást a Felhasználó a http://pont24.hu/leiratkozas-ledexter címen teheti meg.

Az Ledexter-et amennyiben egy hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Cookie-k

A Ledexter weboldalai böngészés közben cookie-kat állíthatnak elÅ‘ az Ön számítógépén. Ezek alapján egyértelműen meg tudja különböztetni felhasználóit a weboldal. A cookie-kat kizárólag a statisztikához használjuk. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépérÅ‘l, illetve beállíthatja böngészÅ‘jét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

FelelÅ‘sségvállalás

Hitelajánlatok

A weblapon található hitelajánlatok, a partnereink termékei közül a legelÅ‘nyösebb termékeket mutatják be. Ezek nem minden esetben érhetÅ‘k el a hiteligénylÅ‘ számára.

Ezen kritériumok lehetnek:

  • alacsony fizetés
  • alacsony ingatlanérték
  • szereplés a BAR-listán

A megnevezett elégtelenségek indokolta elutasításon kívül partnereink minden esetben fenntartják a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítsanak egyes hiteligénylést. Ez esetben Ledexter felelÅ‘ssége is korlátozott.

TörlesztÅ‘ részletek

Az Ledexter Kft nem vállal felelÅ‘sséget a weboldalán olvasható törlesztÅ‘részletek pontosságáért, valamint a hirdetett banki kondíciókért - ezek csak tájékoztató, figyelemfelkeltÅ‘ célból kerültek weblapunkra. Kollegáink mindent megtesznek a legfrissebb adatok szerepeltetéséért, valamint a kalkulátorok helyességéért, de elÅ‘fordulhat, hogy adott bankok hitelszámítási képletei különböznek az eddig használt "annuitás faktor" használatával számoló képletektÅ‘l, ami eltérést eredményezhet a törlesztÅ‘részlet összegében. A weblapon feltűntetett, kiszámolt törlesztÅ‘részletek partnereink hitelei közül, az adott hitelfajtában nyújtott legkedvezÅ‘bb hitelének kiválasztásával kerültek kiszámolásra, feltűntetésre. Az értékek épp ezért nem minÅ‘sülnek nyilvános ajánlattételnek, mivel nem minden hiteligénylÅ‘ esetében jelent megoldást, vagy épp igénylehetÅ‘ az adott hiteltermék.

Javaslatok

A weblapon feltűntetett problémamegoldási ajánlatok, konstrukciók, minden esetben Ledexter saját véleményét tükrözik, nem minÅ‘sülnek hivatalos ajánlattételnek. Az Ledexter a feltűntetett konstrukciók alapján, Ügyfelek által véghezvitt ügyletekkel kapcsolatban minden felelÅ‘sséget kizár.

Fórum

A fórum felhasználói tudomásul veszik, hogy a regisztrációval a fórum üzemeletetÅ‘je a fórum tartalmát szabadon moderálhatja és a jogszabályba ütközÅ‘ bejegyzéseket figyelmeztetés nélkül törli. Tudomásul veszi továbbá, hogy a fórum üzemeltetÅ‘je a regisztrálók személyazonosságát nem jogosult ellenÅ‘rizni, ezért kéri a felhasználókat hogy jogszabály sértés vagy személyhez fűzÅ‘dÅ‘ jogaik megsértése esetén haladéktalanul forduljanak a fórum üzemeltetÅ‘jéhez.

AdatkezelÅ‘ adatai, elérhetÅ‘sége

Ledexter Bt.
1063. Budapest, Munkácsy Mihály u. 23.
Telefon: (70) 521 4670

Népszerű bejegyzések

2012. jan. 19.

Hitelkiváltás kalkulátor

Miben segít Önnek a hitelkiváltás kalkulátor? A hitelkiváltás kalkulátor használatával azonnal kiszámolhatja, hogy igénylés esetén… tovább »
2012. jan. 18.

Lakáshitelek kiváltása

Ez fÅ‘ként a devizahiteleket érinti. Azonban az adósságrendezés, valamint a hitelkiváltás lehetÅ‘sége továbbra is megmaradt,… tovább »
2012. jan. 13.

Jelzáloghitel szabad felhasználásra?

A szabad felhasználású jelzáloghitel feltételei: Az ingatlanfedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitel maximális futamideje 30… tovább »